Aktuálne výzvy

VÝZVA MAS:

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zízemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Aktivita:  B3 Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Kód výzvy: IROP-CLLD-P932-512-002

Dátum vyhlásenia: 23.03.2020

Dátum ukončenia 2. hodnotiaceho kola:  30.07.2020

 

MAS Stráže plánuje ukončiť výzvu IROP-CLLD-P932-512-002 ku dňu 18.09.2020 z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov. 

 

Výzva IROP

Prílohy Výzvy

PRÍLOHA 1 Formulár ŽoPr.docx

PRÍLOHA 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.pdf

PRÍLOHA 3 Zoznam merateľných ukazovateľov.pdf

PRÍLOHA 4 Kritéria pre výber projektov.pdf

Prílohy žiadosti o príspevok

Prilohy_ZoPr.zip

 

VÝZVA MAS: 

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:  A1 Podpora podnikania a inovácii

Kód výzvy: IROP-CLLD-P932-511-001

Dátum vyhlásenia: 29.11.2019 

Dátum ukončenia 4. hodnotiaceho kola:  15.08.2020

 

Výzva IROP

Prílohy Výzvy

PRÍLOHA 1 Formulár ŽoPr.docx

PRÍLOHA 2 Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov.pdf

PRÍLOHA 3 Zoznam merateľných ukazovateľov.pdf

PRÍLOHA 4 Kritéria pre výber projektov.pdf

Prílohy žiadosti o príspevok

Prilohy_ZoPr.zip