Aktuálne výzvy

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP:  

Opatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácie a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 
 
 
 
Termín uzávierky výzvy: 31.1.2020
 

Opatrenie 4.1 - Podpora pre investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva na stihanutie 

Prílohy na stihanutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre honotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 5.12.2019

 

Opatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre hodnotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 6.11.2019

 

Opatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

Výzva na stiahnutie

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre honotiteľa

Termín uzávierky výzvy: 25.10.2019

 

Opatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Výzva je určená pre zástupcov verejného sektora. Bližšie informácie tu.

Dátum uzavretia výzvy: 18.10.2019

Výzva na stiahnutie 

Aktualizácia výzvy

Oznámenie o zmene výzvy

Prílohy na stiahnutie tu

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre honotiteľa

 

Opatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je určená pre zástupcov vrejného sektora. Bližšie informácie tu.

Dátum uzavretia výzvy: 18.10.2019

Výzva na stiahnutie 

Aktualizácia výzvy

Oznámenie o zmene výzvy

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre honodtiteľa

 

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre opatrenia 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5.

Uzávierka prijímania žiadostí je 15.8.2019.

Výzva odborní hodnotitelia na stiahnutie 

Príloha č. 1 na stiahnutie

Príloha č. 2 na stiahnutie