Aktuálne výzvy

Miestna akčná skupina STRÁŽE vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP:

Opatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Výzva je určená pre zástupcov verejného sektora. Bližšie informácie tu.

Výzva na stiahnutie 

Prílohy na stiahnutie tu

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre honotiteľa

 

Opatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je určená pre zástupcov vrejného sektora. Bližšie informácie tu.

Výzva na stiahnutie 

Prílohy na stiahnutie

Príručka pre prijímateľa

Príručka pre honodtiteľa