Profil verejného obstarávania

Výzva na predkladanie cenových ponúk

MAS STRÁŽE vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku podľa § 9 ods.9 Zákona č. 25/2006 Z.z

Názov predmetu zákazky: Vypracovanie štúdie o príslušnej oblasti  a  návrh stratégie CLLD

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk pre zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z